ÁSZF vásárlói információ, adatkezelés

 

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

A Pápai József Zoltánné 9023 Győr Kodály Z. u. 47mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Pápai Józsefné adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://ajandekshop.superwebaruhaz.hu/ adatvedelem címen.

A Pápai Józsefné fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti vásárlóit.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 Pápai Józsefné elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Pápai Józsefné a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Pápai Józsefné az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2 Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné vállalkozásomat papes11@msn.com és 06305007185 elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Pápai Józsefné minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb két hét elteltével töröl.

Név: Pápai József Zoltánné

Székhely: 9023 Győr, Kodály Z. u. 47

Nyilvántartási szám: 4224192

A bejegyző hatóság megnevezése: Győri Önkormányzat

Adószám: 61387920-2-28

Telefonszám: 06305007185

E-mail: papes11@msn.com

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név:  Pápai József

Telefonszám: 06305007185

3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

A  http://ajandekshop.superwebaruhaz.hu/  webshop regisztrációjával, elfogadja az ász-ban szereplő adatvédelmi nyilatkozatunkat. Kérésére személyes adatait töröljük. Adatait név, lakcím vagy szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, csak a megrendelt termékek szállítására és számlázásra használjuk fel. A mindenkori futárcégnek továbbítjuk a megfelelő adatokat a kiszállítás bonyolítása érdekében. A futárcégnek nem áll jogában adatait kiadni.

3.2 Technikai adatok

Pápai Józsefné a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Pápai Józsefné az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

 • A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a  http://ajandekshop.superwebaruhaz.hu  weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az <xy> weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

A megrendelő neve, szállítási név, ha nem azonos a megrendelőével, szállítási cím, telefonszám, e-mail.

4 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1 Általános adatkezelési irányelvek

Pápai Józsefné tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a http://ajandekshop.superwebaruhaz.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 • 5 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
 • GLS futárszolgálat, szamlazz.hu, a mindenkori könyvelő, az adatkezelő: Pápai Józsefné
 • A partnereinkkel kötött szerződések tartalmazzák a titoktartási követelményeket.
 • 6 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
 • Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
 • 1 Tájékoztatáshoz való jog
 • Pápai Józsefné megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
 • 2 Az érintett hozzáféréshez való joga
 • Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.1 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Pápai Józsefné által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.2 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Pápai Józsefné indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.3 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Pápai Józsefné korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.4 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.5 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.5 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.6 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.7 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

Megrendelésének leadásával Ön a http://ajandekshop.superwebaruhaz.hu/vásárlója lesz.
Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat:

Az eladó:
Pápai Józsefné EV

9024 Győr Malomszéki u. 9

nyilvántartási szám: 4224192

adószám 61387920-2-28

tel:06305007185

üzlet és levelezési cím:

Papes11 Ajándékshop

9024 Győr

Malomszéki u.9

tel: 06305007185

e-mail: papes11@msn.com

 

Szerződés tárgya:
A szerződés tárgya a http://ajandekshop.superwebaruhaz.hu/ internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó  oldalon tudhatja meg.

Vételár, fizetési feltételek:
Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót . A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon. A vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet, ezek között szabadon kiválaszthatja, hogy az Ön számára melyik a legkényelmesebb:
- Magyarország területén a futárszolgálatnak, utánvét. 

Árucikkek cseréje:
Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, a termék vételárát visszatérítjük Önnek. Kérjük, hogy ha sérülést észlel az átvett terméken, értesítse Ügyfélszolgálatunkat.

Megrendelés lemondása:
Megrendelését lemondhatja a bejelentkezés után megjelenő 'Saját adatok' menüpontban vagy ügyfélszolgálatunknak küldött elektronikus levélben, amíg megrendelés nem lett átadva szállításra. 

Sikertelen kézbesítés:
Az Ön hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben Önt terhelik.

Felelősség korlátozása:
Az  ajándékshop nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

    - Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Önt, hogy csatlakozzon a  http://ajandekshop.superwebaruhaz.hu/weboldalára, ott megrendelést adjon le.

  - Az Ön számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.


Kérjük Önt, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.
 

Szállítási információk
A megrendelt termékeket a GLS futárral szállítjuk. A mindenkor érvényes GLS szállítási díjak felszámításával. Egy csomag esetén utánvétellel 1490 forint.
A megrendelt termékek ellenértékét és a szállítási költséget, a csomag átvételekor kell rendezni a kézbesítővel. 
A csomagban megtalálható számla tartalmazza a szállítási költséget is.

35000 Ft feletti rendelésnél nem számítunk fel szállítási költséget.


Szállítási határidő:
 A megrendelést követő munkanap adjuk át a szállítmányozónak a csomagot, a szállítmányozó maximum két  munkanap alatt kézbesíti a megadott címre.

Garancia:
Garanciát nem adunk a termékekre, mivel hibátlan I.osztályú terméket forgalmazunk.

 Cseregarancia:

A tartozékokkal együtt, hiánytalanul eredeti dobozban visszaküldött termékekre érvényes.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Elállás joga:
Megrendelése során Ön élhet a 2011/83/EU Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával, melyet az átvételt követő 14 munkanapon belül jeleznie kell felénk. .


Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat a papes11@msn.com címen.

 

A Magyar Közlöny 102/2015 fogyasztóvédelmi törvény módosításról.

httphttp://www.nfh.hu/jsz_150714_3://www.nfh.hu/jsz_150714_3

békéltető testületek címei az alábbi linken elérhetők:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

fogyasztóvédelmi változások:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/jarasok/gyori-jarasi-hivatal-muszaki-engedelyezesi-fogyasztovedelmi-es-foglalkoztatasi-foosztaly-foglalkoztatasi-osztalyhttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/jarasok/gyori-jarasi-hivatal-muszaki-engedelyezesi-fogyasztovedelmi-es-foglalkoztatasi-foosztaly-foglalkoztatasi-osztaly

 

 

Letöltés (PDF)